Hoe je drinkwaterproject nog duurzamer wordt: 3 succesfactoren

Waterpomp in Tanzania (Foto: Franco Volpato)

Dat ontwikkelingswerksamenwerking een miljardenindustrie is weten we inmiddels. De risico’s die dit met zich meebrengt voor de kwaliteit van projecten zijn echter nog niet altijd ondervangen. Wat kun je doen om dit te verbeteren? In deze serie spreek ik met professionals uit de sector en destilleer ik succesfactoren. Deze keer: Acacia Water

Onderzoeks- en adviesbureau Acacia Water streeft naar duurzame toegang tot schoon en veilig water voor iedereen. Door in kaart te brengen wat de specifieke hydrologische situatie is van een gebied, zowel boven- als ondergronds, maken ze de langdurige beschikbaarheid van waterbronnen inzichtelijk. Hydroloog Sieger Burger vertelt hoe Acacia bijdraagt aan het verduurzamen en verbeteren van internationale waterprojecten.

Succesfactor 1: Start met gedegen onderzoek

In ontwikkelingssamenwerkingsprojecten worden door financierders steeds meer eisen gesteld aan de duurzaamheid van projecten; zo moeten geleverde services in projecten 15 jaar na afronding nog steeds up and running zijn. Dit is enerzijds een uitdaging op het gebied van management en commitment. Daarnaast liggen er ook grote technische uitdagingen. Doordat er te weinig aandacht is voor de huidige en toekomstige hydrologische situatie van een gebied is een langdurig functioneren van een waterproject niet gegarandeerd.  

“Een veel voorkomend probleem is dat hydrologische projecten, zoals de aanleg van waterputten, van start gaan met onvolledige of incorrecte informatie”, aldus Burger. Informatie over de geologie is van onvoldoende detail of er zijn geen recente meteorologische data beschikbaar. Volledige informatie van de geologie is noodzakelijk om goede toekomstscenario’s te maken. Bij het ontbreken van dit soort data neemt de kans van duurzaam slagen fors af. Dit is een groot probleem, ook omdat mislukte projecten mensen cynisch en wantrouwend maken over internationale samenwerkingsprojecten. Het overtuigen van de opdrachtgever dat er ruimte moet zijn voor kwaliteitsonderzoek bij aanvang van een project is dan ook van groot belang.

Succesfactor 2: Zorg dat je bekend bent met de incentives

Acacia Water maakt zich sterk om al aan het begin van een project de juiste cijfers en data boven tafel te krijgen. Bij het achterhalen en delen van informatie is wederzijds vertrouwen van groot belang. “Belangrijk is om echt zelf aan tafel te zitten, de gesprekken te voeren en daarmee te zorgen voor wederzijds vertrouwen”. Dit vertrouwen draagt bij aan de wil om oude en nieuwe data met elkaar te delen. Ook zorgt dit er voor dat achterliggende motieven voor bepaalde keuzes in het project boven tafel komen, zo vertelt Burger.

Een voorbeeld. Bij een watervoorzieningsproject staan 100 boorgaten opgenomen in het logframe, zonder dat er goede randvoorwaarden zijn opgenomen over het functioneren van de putten. Wat dan cruciaal is om te realiseren, is dat een lokaal boorbedrijf en mogelijk ook de overheid, baat hebben bij het boren van zoveel mogelijk putten, en niet per se bij de kwaliteit ervan. Dit levert een risico op voor het slagen van het project.

Het komt relatief vaak voor dat er achterliggende financiële motieven meespelen in waterprojecten. Dit komt de kwaliteit van projecten niet altijd ten goede. Net als bij het starten met onjuiste informatie kan dit dus weer een bron zijn van wantrouwen.

Water tank in Namibië

Als je echter de verschillende incentives (financiële motieven, bijv. aantal boorgaten, voorkeur voor het gebruik van een bepaalde boortechniek, etc.) goed kent, kun je hier in het begin van een project goed op sturen, zodat kwaliteit en duurzaamheid worden gegarandeerd.

Succesfactor 3: Breng flexibiliteit in je project

Veel internationale financiers en donoren werken met logframes, of gedetailleerde plannen die aan het begin van het project worden vastgesteld. Monitoring en evaluatie vindt hierbij plaats aan de hand van concrete resultaten die het liefst in getallen zijn uit te drukken. Begrijpelijk, maar dit kan juist ook contraproductief zijn. Als bijvoorbeeld het aantal zanddammen of boorgaten als een deliverable wordt genoemd en tijdens het project nieuwe informatie laat zien dat er effectievere maatregelen zijn voor de hydrologische situatie, dan is het nodig om gedurende de project implementatie logframes of plannen te wijzigen. Als dit niet mogelijk is, worden wellicht niet de juiste maatregelen geïmplementeerd, puur omdat dit al was vastgelegd. Dit draagt bij aan de kans op het mislukken van waterprojecten. Deze traditionele insteek van WASH projecten gaat dus ten koste van de effectiviteit.

Acacia Water probeert dan ook ervoor te zorgen dat er een bepaalde mate van flexibiliteit wordt ingebouwd in projecten, zodat de technisch meest geschikte oplossingen worden gebruikt – in plaats van vooraf bedachte, standaardoplossingen.

Heb je zelf eye-openers? Laat hieronder je reactie achter.

Meer tips? Lees hier over succesfactoren van waterschappen in internationale projecten

4 succesfactoren van internationale projecten van waterschappen

(Foto: Hilda Weges)

Ineens waren ze weg uit het straatbeeld. Ongebruikt lagen ze jarenlang op hoopjes in de straten in de Bangerpolder in Semarang, Indonesië. Maar nu er dijken opgetrokken zijn en de huizen niet langer onder stromen, slingeren de dakpannen niet langer rond. Ze sieren de daken in Semarang.

Dit is één van de mooie resultaten van een tienjarig project (ten dele) gefinancierd door het NWB fonds. Een inwoner vertelt: Nu het water niet meer via de voordeur naar binnen stroomt, heeft het weer zin om het water van boven tegen te houden.

Er is in dit waterveiligheidsproject veel bereikt. In het gebied dat eerst bijna permanent onder water stond, staan de straten nu al sinds 2010 droog. Niet mis, voor een eerste internationaal project van Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard. Projectleider Piet Boesberg: De Indonesische partners boekten veel vooruitgang: ze installeerden een dijk, gemaal én polderbestuur in een dichtbevolkt gebied met 80.000 inwoners. En zo’n resultaat in slechts tien jaar tijd, dat had ik in Nederland nog moeten zien, voegt hij er lachend aan toe.

Het NWB Fonds voor waterprojecten

Bovenstaand Indonesië-project is het langstlopende project van het NWB Fonds, dat internationale samenwerkingsprojecten van waterschappen in Nederland ondersteunt. Dit zijn projecten op alle gebieden waar waterschappen in Nederland ook aan werken: afvalwaterzuivering, waterveiligheid en waterkwaliteit. Met steun van het NWB Fonds worden vooral projecten uitgevoerd die er specifiek op gericht zijn de besturing (governance) van waterschappen of vergelijkbare instanties te verbeteren, of op te zetten.

In de nieuwe straten is volop leven (Foto: Bert van Boggelen)

Het bouwen van een waterzuivering is een belangrijke ontwikkeling. Maar, deze goed onderhouden met voldoende financiële middelen, protocollen en getrainde mensen is wat leidt tot een duurzame oplossing.

Ik sprak met directeur Bert van Boggelen over de ambities en doelstellingen van het fonds. Zo kon ik een aantal succesfactoren destilleren.

Succesfactoren waterprojecten

Succesfactor 1: Kijk in de spiegel

De slogan ‘Verbeter de wereld, begin bij jezelf’ neemt het NWB Fonds ter harte. Om voldoende kwaliteit in projecten te kunnen waarborgen, heeft het fonds een aantal ambities en voorwaarden opgesteld voor zowel haar eigen organisatie als voor de waterschappen die partner zijn in de projecten. Het idee is dat dit helpt om de projecten steeds weer naar een hoger niveau te tillen. De voorwaarden voor de projecten en de projectteams zijn:

  • Hoog gekwalificeerde en voldoende medewerkers zodat continuïteit van projecten zoveel mogelijk gegarandeerd is
  • Diversiteit van medewerkers van projectteams, inclusief kansen voor jongeren
  • Communicatie, zowel binnen de waterschappen als richting burgers

Vooral op het punt communicatie valt nog een verbeterslag te maken. Van Boggelen: Heldere communicatie over de internationale projecten is van belang, zowel om draagvlak te creëren bij burgers, maar ook om die intern bij waterschappen meer bekendheid te geven en ervoor te zorgen dat meer mensen kunnen leren van deze interessante projecten. Het uitgangspunt is dat internationale samenwerking twee kanten op werkt: de kennis van de waterschappen komt terecht op die plekken in het buitenland waar erom gevraagd wordt en waar dit hard nodig is, en de waterschappen zelf leren ook van deze projecten en kunnen daardoor nog meer professionaliseren. Zo werken bijvoorbeeld Nederlandse en Zuid-Afrikaanse waterbeheerders samen aan de implementatie  van Hydronet, een decision support system voor het weer- en klimaatbestendig maken van watersystemen. Kennisdeling en ontwikkeling optima forma.


“We kregen bestuurlijk draagvlak en konden toen snel verder om samen het project uit te werken. “

Succesfactor 2: Trek aan de juiste touwtjes

Het project bij Semarang kwam de eerste twee jaar niet van de grond. Het project was van start gegaan toen een eerdere burgemeester hulp vroeg bij het watermanagement. Al was het team van het waterschap en beleidsmedewerkers van de gemeente Semarang enthousiast aan de slag gegaan, er zat lange tijd weinig beweging in het project. Wat bleek: er was een nieuwe burgemeester die niet op de hoogte was van het initiatief  van zijn voorganger. Projectleider Boesberg: Toen konden we eigenlijk weer van voren af aan beginnen.

Van Boggelen: Een belangrijke les die je hieruit kunt trekken is dat het in kaart brengen van het krachtenveld een noodzakelijke stap is, evenals goed weten hoe de cultuur in elkaar steekt. Wij zijn in Nederland gewend dat beleidsmedewerkers of ambtenaren juist invloed kunnen uitoefenen op het bestuur (van bijvoorbeeld een gemeente of waterschap), dus als je iets wilt bereiken in Nederland kun je dat prima via die weg proberen. Dat werkte niet in Indonesië.

Daarna pakte het waterschap het anders aan. Het krachtenveld werd onderzocht en er werd eerst uitgebreid met de mensen bovenaan de ladder gepraat. Daarna ging het snel. Boesberg: We kregen bestuurlijk draagvlak en konden toen snel verder om samen het project uit te werken.

Succesfactor 3: Unieke expertise

Wat voor toegevoegde waarde hebben waterschappen in internationale projecten? Natuurlijk: hun eeuwenlange ervaring met bestuur en uiteraard met waterbeheer. Al in de grondwet van 1848 werd de taak van het waterbeheer bij de waterschappen neergelegd. Nederlandse waterschappen ontvangen belasting direct van de burgers, wat maakt dat zij een enorme slagkracht hebben om hun watertaak goed uit te voeren en dit te continueren. Een heel handig model, dat er ook voor heeft gezorgd dat de waterschappen veel ervaring hebben opgedaan met het besturen van zo’n organisatie en het afleggen van verantwoording richting burgers.

Dit is precies waar het in internationale waterprojecten vaak aan ontbreekt. In het geval van de polder bij Semarang was de taak om het water buiten te houden, niet duidelijk bij één organisatie neergelegd. Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard heeft dan ook geadviseerd over de structuur en organisatie van het watermanagement in de polder. Het nieuw opgerichte polderbestuur functioneert nu al een paar jaar en bevat een mooie mix van vertegenwoordigers van de bevolking, professoren van universiteiten uit de regio en afgevaardigden van de gemeente.

Succesfactor 4: Frisse blik

Als medewerker van een waterschap werk je hoofdzakelijk in Nederland. Hierdoor heeft hij/zij een frisse blik én frisse moed. Dit kan een enorm voordeel zijn, uiteindelijk is elk project maatwerk en komt het op de teamleden aan om er een succes van te maken. Natuurlijk kan het ook wel eens lastig zijn dat de waterschappers weinig ervaring hebben met werken in een andere cultuur en politieke situatie. Samenwerken met NGO’s die veel expertise hebben op dat vlak, kan dan zeker synergie opleveren.

Toekomst NWB Fonds

Het NWB Fonds heeft mooie plannen voor de toekomst. Doorgaan met het ondersteunen van ambitieuze projecten van de waterschappen. En met haar opgebouwde kennis bijdragen aan de Blue Deal, een programma waarin de waterschappen, ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Buitenlandse Zaken samenwerken om bij te dragen aan de Sustainable Development Goals (SDGs) op het gebied van water.

En het project in Indonesië? Dat wordt wellicht opgeschaald: er is nu ook een project gestart in Pekalongan. En dat is erg mooi, want de hele kust kampt met soortgelijke problemen als in de polder bij Semarang.  Boesberg: En met klimaatverandering en gemiddeld 8 centimeter bodemdaling per jaar, kan wat extra watermanagement geen kwaad.

En met klimaatverandering en gemiddeld 8 centimeter bodemdaling per jaar, kan wat extra watermanagement geen kwaad.”

3 succesfactoren voor duurzame ontwikkeling in 2019

Stel je werkt bij een samenwerkingsorganisatie voor boeren in Nepal. De boeren schrikken van de gevolgen van klimaatverandering: modderstromen verwoesten dorpjes, de moessonregens vallen steeds heviger uit de hemel en de gletsjers smelten in rap tempo. De boeren zijn bezorgd en nemen zelf maatregelen om zich aan het nieuwe klimaat aan te passen, maar dit is niet voldoende. Hoe zorg je ervoor dat je in gesprek raakt met de overheid en de urgentie van klimaatverandering onder de aandacht brengt? Hoe bereik je belanghebbenden en hoe vergroot je kennisdeling onder boeren? En zijn er fondsen die hierin kunnen ondersteunen?

Enter Both ENDS. Both ENDS kent routes naar een plek aan tafel met de overheid en adviseert hoe je dit proces het beste aanpakt. Ook koppelt Both ENDS je aan een vergelijkbare organisatie (in bijvoorbeeld Bolivia) om ideeën en kennis uit te wisselen. Deze peer-to-peer uitwisseling geeft je inzicht hoe de boerenorganisatie in Bolivia stapje voor stapje klimaatadaptatie aan de kaak heeft gesteld, waardoor je de moed erin houdt. In de loop der jaren oefen je via het netwerk van Both ENDS invloed uit op de grote spelers (bijvoorbeeld de Wereldbank en het Groene Klimaatfonds), zodat er in de meest kwetsbare gebieden van Nepal meer geld beschikbaar komt voor klimaatadaptatie.

Verbindingen leggen
Bovenstaand voorbeeld illustreert de werkwijze van Both ENDS, een Nederlandse NGO die sinds de jaren ’80 actief is op de thema’s milieu, klimaat en armoedebestrijding. Both ENDS is een netwerk- en kennismakelaar: ze verbindt maatschappelijke organisaties en helpt met toegang tot informatie, fondsen, overheidsinstanties en overkoepelende organisaties.

Ik interviewde Annelieke Douma, die onder andere de thema’s klimaatadaptatie en waterbeheer in haar portfolio heeft, en kwam er achter wat maakt dat Both ENDS effectief en onmisbaar is in haar werk.

Succesfactoren Both ENDS
Succesfactor 1: Ondersteuning op organisatieniveau
Both ENDS’ core business is het versterken van en samenwerken met voornamelijk maatschappelijke organisaties op het zuidelijk halfrond die zich inzetten voor duurzaamheid, sociale gelijkheid en het naleven van mensenrechten. Hiermee onderscheidt de aanpak van Both ENDS zich van NGO’s die een programma-of projectgerichte aanpak hebben.  Doordat Both ENDS zich langdurig verbindt aan organisaties en hun institutionele capaciteit versterkt, voorkom je een ‘jojo-effect’: veel resultaat tijdens een lopend project, maar na afronding stort het weer in elkaar.

Succesfactor 2: Lokale context als uitgangspunt
Both ENDS werkt hoofdzakelijk samen met organisaties die de belangen van mens en milieu behartigen. Deze organisaties kennen de lokale opgaven, weten waar de kansen liggen en staan in direct contact met de mensen ‘on the ground’. “Uitdagingen rondom waterbeheer en klimaatadaptatie zijn context-specifiek en vragen om context-specifieke oplossingen”, aldus Douma. “Er is geen ‘one-size-fits-all’-oplossing en dat is waarom het zo belangrijk is om samen te werken met het maatschappelijk middenveld dat de lokale omstandigheden, kennis en behoeften goed kent.”

Het probleem is dat grote water- en klimaatprojecten veelal voorbij gaan aan lokale kennis en initiatieven en onvoldoende rekening houden met bestaande machtsverhoudingen of specifieke gevolgen voor bepaalde bevolkingsgroepen. Neem het voorbeeld van klimaatfinanciering. Douma: “Geld dat het nieuwe Green Climate Fund beschikbaar stelt, wordt in grote porties verdeeld. Een relatief kleine milieu- of vrouwenorganisatie in bijvoorbeeld Indonesië die belangrijk werk verricht op het gebied van klimaatadaptatie kan daar dan geen aanspraak op doen, want zij beschikken niet over de capaciteit om aan al het papierwerk te voldoen. Het geld komt dus terecht bij overheden of grote internationale organisaties. Dit is volgens ons niet de manier om duurzame effecten te behalen, want het geld komt veel te weinig terecht waar het echt nodig is en werkt soms zelf averechts. Douma: “Middelgrote organisaties  hebben allerlei mogelijkheden om de toegang tot klimaatgeld te vergroten, en wij maken ons hier hard voor door beleid te beïnvloeden en door groepen te ondersteunen hun stem te laten horen.”

Nepalese schoolkinderen

Succesfactor 3: Integrale aanpak
Het is een open deur, maar daardoor niet minder waar: het belang van een integrale aanpak. Probleem is dat er soms in projecten door externe factoren zoveel druk ligt om zichtbare en snelle resultaten te behalen, dat er geen tijd, geld of aandacht is om ‘the bigger picture’ te bestuderen. Een goedbedoeld project kan dan desastreuze gevolgen hebben.

Een voorbeeld: In het kader van een klimaatproject dat ontbossing tegen wil gaan, wordt een bos afgesloten om de bomen te beschermen. Omwonenden, die afhankelijk waren van dit bos, zijn niet betrokken noch gecompenseerd. Noodgedwongen moeten zij verkassen naar nabijgelegen gebied, waar de omvang van het bos vervolgens snel afneemt. Daarnaast ontstaan er conflicten tussen de eerdere en nieuwe bewoners.

Hoe zorg je ervoor dat er voldoende aandacht is voor het grotere geheel? Both ENDS heeft zelf veel kennis in huis, zowel van fysische onderwerpen (zoals milieu, water, en landgebruik) als van sociale aspecten (zoals mensenrechten, landrechten, of de positie van vrouwen). Hierdoor zijn de risico’s van interventies beter te overzien en is het makkelijker om deze al bij de start van het project onder de aandacht te brengen.

Maar bovenal – en dan zijn we weer terug bij succesfactor 1 en 2 – is er veel tijd en kennis te winnen door de verbinding aan te gaan met organisaties die al een heel goed beeld hebben van de complexiteit aan aspecten en relaties binnen een bepaalde context. Zo kunnen we de positieve en negatieve gevolgen van onze acties sneller en beter overzien.

Dat laatste klinkt goed en is ook een mooi voornemen voor 2019: laten we af en toe even stilstaan en nadenken over wat de gevolgen zijn van onze acties. Om vervolgens met vertrouwen de goede richting in te slaan, op naar een betere wereld.

Hoe maak je van jouw internationale samenwerkingsproject een succes?

30.000 euro verdween in de zakken van een directeur, nog voordat het project startte. In plaats van over de inhoud van het project te discussiëren, ontstond er tijdens de startbijeenkomst in no-time een ruzie over geld. Na een halve dag redetwisten via tolken, waren we verder van huis dan dat we weken daarvoor waren.

Zo startte één van mijn buitenlandprojecten en het voelde uitermate frustrerend. Niet altijd valt het te voorkomen dat een internationaal samenwerkingsproject een lastige start heeft, of weinig (blijvende) successen behaalt. Maar er zijn wel een aantal basisprincipes die helpen een duurzaam resultaat te boeken. In deze blogserie beschrijf ik een aantal internationale projecten op het gebied van land- en watermanagement en klimaatadaptatie en zoom ik in op de succesfactoren. Deze keer twee projecten van Justdiggit, een organisatie met het doel de planeet te vergroenen.

Projecten van Justdiggit in Kenia en Tanzania

Ik interviewde Niels Dierckx van Justdiggit over één van hun lopende projecten. In Kenia startte Justdiggit een project om gedegradeerd land in de buurt van Amboseli National Park te rehabiliteren. Omdat het een semi-aride gebied betreft, groeven zij halvemaanvormige kuilen (bunds) die het water  tijdens (zware) regenbuien opvangen. Een simpele en effectieve techniek, waarmee je erosie voorkomt en het water langer vasthoudt. Daarnaast omheinden ze afwisselend bepaalde stukken in het National Park, zodat bomen de kans krijgen terug te groeien.

In Tanzania loopt een groot project om kennis over agroforestry te delen met boeren. In Tanzania zijn er veel boeren die op (zeer) kleine schaal landbouw bedrijven. Op veel plekken zijn de bomen verdwenen, maar er zijn vaak nog wel de stompen van bomen of kleine struiken aanwezig. Het idee is een deel van de bomen terug te laten groeien, omdat dit veel voordelen heeft voor de bodem, lokale klimaat en daardoor ook voor de gewasopbrengst.

De succesfactoren

De juiste locatie

Hetzelfde project kan in de ene locatie slagen en de andere compleet falen. Het stuk land waar Justdiggit hun project in Kenia begon was totaal gedegradeerd. Zo zeer zelfs, dat omwonenden zeiden, “start daar maar, want dat stuk land heeft iedereen toch opgegeven”. “En nu, twee regenseizoenen later, is het groen”, aldus Dierckx. Al had de bevolking initieel weinig vertrouwen in de aanpak, de keuze van de locatie zorgde ervoor dat het project een succes werd. In dit geval was de locatie het omgekeerde van  ‘laaghangend fruit’: er werd gedacht dat de degradatie in het gebied onomkeerbaar was. Dit maakte het terrein moeilijk te redden, maar áls het zou lukken zou de impact des te groter zijn. Daarnaast was het projectgebied bij de start van het project niet in gebruik voor andere doeleinden. Er zit niemand ongeduldig te wachten tot het project is afgerond; ook een groot voordeel.

Een ondernemende partner

“Eén van de belangrijkste factoren voor het slagen van een project of een programma is een partnerorganisatie die heeft bewezen soortgelijke projecten effectief en efficiënt uit te voeren en ook de ambitie en contacten heeft om verdere opschaling en structurele verandering in de projectomgeving  te helpen bevorderen”, aldus een ervaren beleidsadviseur bij Buitenlandse Zaken. Natuurlijk hangt de keuze voor een partnerorganisatie af van wat je met je project of programma wil bereiken. Justdiggit werkt in dit geval samen met het Maasai Wilderness Conservation Trust  en het Amboseli Ecosystem Trust. De samenwerking verloopt goed en wordt gekenmerkt door  wederzijds vertrouwen, en vooral een gelijksoortig “DNA”. Voor Justdiggit is het van belang dat de partnerorganisaties net als Justdiggit slagvaardig zijn en geloven in de kracht van het mobiliseren van mensen. In Kenia zijn inmiddels 72.000 bunds gegraven en het projectgebied is na twee jaar prachtig groen. Een gezamenlijke inspanning met een geweldig resultaat.

Before: het graven van de halvemaanvormige kuilen (Foto: Justdiggit)

After: het projectgebied na de eerste regen (Foto: Justdiggit)

Schaalvergroting

Jeffrey Sachs schreef het al, één van de cruciale stappen om het einde van armoede te bespoedigen is schaalvergroting. Hoe doe je dat, de uitkomsten van je project opschalen? Een bekend concept dat ook Justdiggit toepast is ‘train de trainer’. Justdiggit werkt in Tanzania met boeren die de bomen op hun land willen terugbrengen, met een methode die Farmer Managed Natural Regeneration heet. Om dit te doen is het nodig oude bomen te herkennen en de juiste soorten de ruimte te geven om terug te groeien. Samen met partnerorganisatie LEAD traint Justdiggit op termijn 1.296 boeren, die op hun beurt 200.000 huishoudens bereiken. Boeren bezitten gemiddeld 1 hectare grond, waarvan ze op hun land agroforestry toepassen en per hectare ook 0.2 ha aan bos terug laten groeien. Boeren bouwen hierdoor hun eigen voorraad bomen op, waardoor omringende natuur onder minder druk komt te staan door boskap. Het toepassen van agroforestry op de rest van het land zorgt daarnaast voor een gezondere bodem, minder erosie en als eindresultaat een grotere opbrengst van de gewassen. Ook worden de boeren meer klimaatbestendig doordat hun inkomsten meer verspreid zijn, wat armoede tegengaat.

Synergie
Idealiter bereikt een land- en watermanagement of klimaatproject meer dan alleen de directe projectdoelen. Justdiggit heeft zichzelf een ambitieus groter doel gesteld: zij werken aan klimaatadaptatie (aanpassen aan het klimaat) en klimaatmitigatie (voorkomen dat het klimaat verandert). Sterker nog, het idee is zelfs het regionale klimaat ten gunstige terug te veranderen.

Uit meerdere studies blijkt dat de lokale en regionale meteorologie verandert als we bossen kappen. Zoals een recente studie uit Borneo laat zien, zorgt ontbossing voor een verhoging van de oppervlaktetemperatuur en voor een afname van de neerslag. Geen zaken om vrolijk van te worden, omdat dit ook nog eens negatieve feedbacks loops veroorzaakt (minder neerslag => minder vegetatie => slechtere bodem => minder vasthouden van water => minder vegetatie => minder neerslag).

De hypothese is echter dat ook het omgekeerde geldt: als we genoeg land weer vergroenen dan beïnvloeden we het lokale en regionale klimaat positief. Groene gebieden en bossen zorgen voor verdamping. Dit leidt ertoe dat er een grotere kans is op de vorming van wolken, wat kan leiden tot regen. Als dit zo werkt (hier wordt nog onderzoek naar gedaan bij Wageningen UR) dan kan dit positieve feedback opleveren: het vergroenen van een aantal strategisch gekozen stukken land resulteert in meer regenval en dit heeft tot gevolg dat andere gebieden zich ook sneller vergroenen.

Volgens promovendus Eva Kleingeld bij Wageningen UR is er nog weinig onderzoek gedaan naar het effect van grootschalige vergroeningsprojecten (van een grootte van 100-1000 km2) op het (regionale) klimaat. Nieuw onderzoek dat gebruik maakt van analyse van satellietbeelden moet uitwijzen of herbebossing leidt tot een afname in (oppervlakte)temperatuur, een toename in bewolking en wellicht ook in een toename van neerslag. Erg relevant en nuttig onderzoek, zeker nu het IPCC in 2018 alle alarmbellen liet rinkelen wat betreft de klimaatverandering waar we op afstevenen.

Terug naar de projecten in Kenia en Tanzania. Of de vergroeningsprojecten bijdragen aan meer neerslag of een lagere temperatuur is nog een lopende vraag. Tot die tijd leveren de projecten in elk geval meer beschikbaarheid van water in de bodem, meer groen en meer landbouwopbrengsten op. Niet mis!

Deel dit bericht of laat een opmerking achter zodat we ervaringen in internationale samenwerking delen en meer duurzame resultaten boeken!

Volgende keer in de spotlights: BothENDS!

Wil jij met jouw project ook in deze blog? Laat het mij weten!